Algemene ledenvergadering

VOETBALVERENIGING HULZENSE BOYS

Voetbal is onze basis;

onze gastvrijheid kent geen grenzen

 Dat is wie/wat wij willen zijn en willen uitdragen. Daarbij betekent gastvrijheid echter niet vrijblijvendheid. Dat hebben we u al eerder laten weten door u te informeren over de principes waar wij voor staan. Die principes zijn tot stand gekomen na verschillende bijeenkomsten met de verschillende geledingen, waardoor ze breed worden gedragen. Maar hoe zijn ze tot stand gekomen?

Vaststellen identiteit.

Tijdens verschillende sessies is de identiteit vastgesteld van Hulzense Boys. Om die identiteit vast te stellen hebben we een aantal dingen moeten bepalen: waarvoor staan we, waarom bestaan we, wat willen we bereiken en waarin zijn wij erg goed? Een duidelijke identiteit draagt bij aan het bepalen van de richting en schept duidelijkheid naar onze leden en naar onze omgeving.

 Via identiteit naar kernwaarden…

Na het vaststellen van de identiteit hebben we na verschillende sessies de kernwaarden vastgesteld. Duidelijk is geworden dat de belangrijkste kernwaarden van Hulzense Boys zijn

 • Plezier
 • Betrokken
 • Respecteren
 • Gedreven

Maar het bepalen van kernwaarden is slechts een tussenstap geweest naar de principes van Hulzense Boys. De principes zijn al beschreven in de meest recente nieuwsbrief.

… naar de principes.

De principes zijn beschreven zodat voor alle geledingen duidelijk is wat we over en weer van elkaar mogen verwachten. We mogen elkaar daar dan ook op respectvolle manier op aanspreken. Er is aansluiting gezocht bij de al bestaande Gouden Regels die gelden bij Hulzense Boys.

Hoe nu verder?

Uiteraard zijn de principes niet het sluitstuk. Het geeft ons handvatten voor de komende jaren. Er worden concrete doelen gesteld die zo snel mogelijk worden opgepakt. Tijdens onze algemene ledenvergadering van 28 november 2016 krijgt u hierover meer te horen. Dan geeft Michel Kolman een nadere toelichting op het hoe en waarom van de principes en op welke manier het Hulzense Boys toekomstbestendig gaat zijn/houden. U wordt bij deze uitgenodigd om aanwezig tezijn bij de Algemene ledenvergadering. Wij willen graag om 20.00 uur beginnen. U bent daarom vanaf 19.45 uur van harte welkom, zodat we ook daadwerkelijk op tijd kunnen beginnen.

De agenda is als volgt vastgesteld:

 • Opening van de vergadering om 20.00 uur.
 • Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.

De notulen van de vergadering d.d. 30 november 2015 liggen ter inzage in de bestuurskamer en zijn in te zien op de website. Tevens is op verzoek een afschrift verkrijgbaar bij de secretaris.

 • Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag ligt ter inzage in de bestuurskamer en is in te zien op de website. Tevens is op verzoek een exemplaar verkrijgbaar bij de secretaris.

 • Vaststelling jaarverslag van de penningmeester

Het jaarverslag ligt op 28 november 2016 vanaf 19.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.

 • Presentatie Michel Kolman over zijn onderzoek en bevindingen
 • Verslag van de kascommissie
 • Begroting 2016 / 2017
 • Vaststelling contributie
 • Verkiezing van leden van de kascommissie
 • Bestuurs(her)verkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn:

 • Erik Bergboer, statutair aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaar

Conform artikel 9 lid 3 der statuten kunnen tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursfuncties zich melden tot (10 minuten voor) aanvang van de vergadering met steun van tenminste 10 medeleden.

 • Bestuursmededelingen
 • Rondvraag

Net als voorgaande vergaderingen is er de mogelijkheid om vragen vooraf te mailen naar:

secretaris@hulzenseboys.nl

Graag zien wij u op 28 november 2016!

Met sportieve groet,

Het bestuur

 • Hoofdsponsor

 • Subsponsor