IDENTITEIT HULZENSE BOYS

Onze Kernwaarden: Dit zijn waarden waarvoor wij staan en waar we herkenbaar aan zijn.

 • Plezier
 • Betrokken
 • Respecteren
 • Gedreven

Wat willen we betekenen voor onze omgeving:
Voetbal is onze basis, onze gastvrijheid kent geen grenzen.

Wat streven we na voor de lange termijn:
Wij zijn een gezonde gedreven vereniging met betrokken leden.

Onze Kernkwaliteiten: Dit is waar wij goed in zijn en wat we inzetten om onze lange termijndoelen te realiseren.

 • Gastvrij
 • Verbinden
 • Aanspreken
 • Zichtbaar

PRINCIPES HULZENSE BOYS

ONZE PRINCIPES

Voetbal is onze basis; onze gastvrijheid kent geen grenzen!

Dit zijn de Principes van Hulzense Boys. Ze komen voort uit onze kernwaarden en geven richting aan ons gedrag en wat wij belangrijk vinden binnen de vereniging. Voor alle Principes geldt dat we elkaar stimuleren en coachen om de principes na te leven én dat we elkaar aanspreken als we er niet naar handelen.

Plezier

 1. Samen sporten betekent plezier hebben met elkaar; Jouw plezier=Ons plezier.

Betrokken

 1. Er is geen ruimte voor vrijblijvendheid; vraag niet wat de vereniging voor jou doet maar wat jij voor de vereniging kunt doen.
 2. Wij zijn gastvrij; naast voetbal willen we meer betekenen voor elkaar en onze omgeving.
 3. Iedereen binnen de vereniging weet op elk moment waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.
 4. Als je Hulzense Boys vertegenwoordigt ben je een voorbeeld voor anderen; binnen en buiten de vereniging.

Respecteren

 1. Wij brengen respect op voor elkaar binnen en buiten het veld. Pesten, discriminatie, schelden en geweld horen niet thuis binnen onze vereniging.
 2. Scheidsrechters, trainers, leiders en vrijwilligers maken het mogelijk dat wij kunnen sporten; waardeer hun rol en inzet.
 3. Ons bezit is kostbaar; wij gaan zorgvuldig om met ons sportpark en onze materialen.

Gedreven

 1. Wij zijn gedreven in onze sportieve ambitie en in alles wat we doen. Daarbij handelen we vanuit een duidelijk en eenduidig technisch en algemeen beleid.
 2. Onze gedrevenheid uit zich niet in niet in arrogantie en ondoordachte plannen. Een gastvrije, gezonde vereniging met betrokken leden staat voorop.

Deze principes kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporten en vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Hoofdsponsor

 • Subsponsoren